T2,09 / 08 / 2021 15:04 | admin
  1. Công bố thông tin bất thường (Công bố thông tin chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021).
  2. NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.
  3. TB Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Bài viết cùng chuyên mục