T5,28 / 07 / 2022 15:55 | admin

Tại ứng dụng BIDV quý KH chọn mục Đăng ký dịch vụ > Thanh toán định kỳ

Quý KH chọn dấu + để đăng ký mới hóa đơn định kỳ

Quý KH chọn các thông tin nhà cung cấp (CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình) > Nhập mã khách hàng > Tiếp tục để đăng ký thanh toán tự động tiền nước.

Bài viết cùng chuyên mục