T3,07 / 09 / 2021 07:57 | admin
  1. Thông báo mời họp Đại hội
  2. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  3. Quy chế tổ chức Đại hội
  4. Nguyên tắc thể lệ biêu quyết
  5. Báo cáo kết quả trào bán và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được
  6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
  7. Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
  8. TT phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 270,8 tỷ đồng lên 350,8 tỷ đồng
  9. Các biểu mẫu
Bài viết cùng chuyên mục