T6,23 / 04 / 2021 14:58 | admin
 1. Công bố thông tin
 2. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 3. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 4. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021
 5. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2021
 6. báo cáo kiểm điểm hoặt động của hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
 7. Báo cáo kiểm điểm của ban giám đốc công ty
 8. Báo cáo về hoạt động của ban kiểm soát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
 9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021
 10. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 11. (Mẫu ) : Giấy xác nhận và giấy ủy quyền và phiếu biểu quyết tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
Bài viết cùng chuyên mục