Quan hệ cổ đông

  • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
    T7, 10 / 2019 16:16

    Quy chế tổ chứcNguyên tắc thể lệ biểu quyếtTT thay đổ địa chỉ và sửa đổi điều lệ công tyNội dung sửa đổi điều lệTT thông qua nội dung ghi nợ tài sảnBB họp ĐH cổ đông bất thường 2019[...]

Mới nhất
Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường
T3, 09 / 2019 14:50
Tài liệu đính kèm: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 [...]