T6,26 / 06 / 2020 16:00 | admin

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

3. Quy chế tổ chức đại hội

4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

5. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

7. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

8. Báo cáo kiểm điểm của ban Giám đốc, báo cáo tài chính 2019, kế hoạch sx 2020,chủ trương triển khai các dự án 2020

9. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

10. Tờ trình vv thông qua kế hoạch chi trả tiền lương thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

11. Quy chế đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kì 2020 – 2025

12. Danh sách giới thiệu ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

13. Biên bản Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

14. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15. Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020

16. Bản cung cấp thông tin (Nguyễn Văn Dân)

17. Bản cung cấp thông tin (Nguyễn Văn Ninh)

18. Bản cung cấp thông tin (Vũ Đăng Tú)

19. Bản cung cấp thông tin (Đỗ Ngọc Chung)

20. Bản cung cấp thông tin (Đinh Thị Linh)

21. Bản cung cấp thông tin (Trịnh Viết Lực)

Bài viết cùng chuyên mục