T3,18 / 05 / 2021 10:01 | admin
  1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. BC Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
  3. Quy chế tổ chức Đại hội
  4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
  5. BC Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
  6. BC Kiểm điểm của ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, BC tài chính năm 2020, KHSX năm 2021 và chủ chương triển khai các dự án đầu tư năm 2021
  7. BC hoạt động của Ban kiểm soats năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
  8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
  9. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty
Bài viết cùng chuyên mục