Công bố thông tin

  • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất
    T7, 03 / 2019 08:02

    Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình xin thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất.                Tải về tại đây: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất[...]

Mới nhất
Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường
T3, 09 / 2019 14:50
Tài liệu đính kèm: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 [...]
Bản cung cấp thông tin Bản cung cấp thông tin
T3, 04 / 2019 19:50
Bản cung cấp thông tin (Ông Nguyễn Văn Dân) Bản cung cấp thông tin (Ông Nguyễn Văn Ninh)[...]