T6,12 / 06 / 2020 15:48 | admin
 1. Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
 3. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
 4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
 5. Tờ trình V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 6. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
 7. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ của năm 2020
 8. Báo cáo kiểm điểm của Ban giám đốc 
 9. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020
 10. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
 11. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
 12. Công bố thông tin
 13. (Mẫu) Giấy xác nhận và giấy ủy quyền tham dự ĐH
 14. (Mẫu) Đơn ứng cử, đề cử, tham gia BKS, HĐQT
 15. (Mẫu) BB họp nhóm đề cử ứng viên tham gian BKS, HĐQT
 16. (Mẫu) phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

 

Bài viết cùng chuyên mục