T2,08 / 04 / 2019 21:01 | admin

1. Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4 (2019)

2. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 (2019)

3. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 (2019)

4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết đại hội cổ đông

5. Quy chế đề cử + Mẫu đơn đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

6. Báo cáo Hội đồng quản trị

7. Báo cáo ban giám đốc

8. Báo cáo ban kiểm soát

9. Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ

10. Giấy xác nhận tham dự đại hội

11. Giấy ủy quyền tham dự đại hội

12. Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự

13. Sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

14. Mẫu phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

15. Mẫu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

16. Mẫu phiếu bầu cử bổ sung thành viên  ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

17. Mẫu thẻ biểu quyết

18. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

19. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

 

Bài viết cùng chuyên mục